Missie

Stichting Waterval streeft naar een vreedzame samenleving waarin mensen elkaar accepteren en respecteren ongeacht hun afkomst, levensbeschouwing en levensstijl. Leef en laat leven dus. De stichting is opgericht door vrijwilligers die geinspireerd zijn vanuit het Hizmet-gedachtegoed. De inspiratiebron van deze visie, Fethullah Gulen zegt: ”Leef om te laten leven”. Met deze spirit proberen de vrijwillgers dienstbaar te zijn voor de maatschappij en aan een ieder de hand te reiken. We kunnen niet iedereen helpen, maar iedereen kan iemand helpen.

Visie

Verbinding

Stichting Waterval ziet dialoog als belangrijk instrument om verdeeldheid tegen te gaan en bruggen te bouwen tussen mensen. Op een laagdrempelige en gezellige manier laten wij mensen elkaar ontmoeten en leren kennen. Dit doen we doormiddel van georganiseerde bijeenkomsten. We gebruiken hiervoor onder andere sociaal-maatschappelijke thema’s en (inter)nationale dagen als middel om mensen dichterbijelkaar te brengen. Maar ook door het openstellen van onze locatie als ontmoetingsplek of om gewoon een bakkie te doen met vrienden en familie.

Zelfontwikkeling

Wij geloven erin dat ontwikkeling en verandering bij de mens zelf begint. Door te werken aan het stimuleren van persoonlijke, spirituele en professionele ontwikkeling, werken we aan een betere samenleving. De stichting zet zich in voor een leven lang leren. Daarom organiseren we educatieve activiteiten voor jong en oud zoals; leeskringen, seminars, workshops en mentoringsprojecten. Daarnaast bieden we de gelegenheid om op de locatie alleen of in een groepje aan het werk te gaan aan school, studie of werk.

Bijdragen aan oplossingen van maatschappelijke vraagstukken

Wij moedigen mensen aan om hun sociale verantwoordelijkheid te nemen door te participeren en het verrichtten van liefdadigheid in de buurt, wijk en stad waarin ze leven.

De stichting stelt zich actief op, om samenwerkend met andere instanties een bijdragen te leveren aan het oplossen van maatschappelijke vraagstukken. Hierbij geloven we in een positief kritische en oplossingsgerichte benadering waarbij vertrouwen, vrijheid en vrede centraal staan.